CursusPlanner | Osiris OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

Onderwijs

Proton is niet alleen een gezelligheidsvereniging, maar in de eerste plaats een departementsvereniging waarbinnen onderwijs een belangrijke rol speelt. Zo organiseren we onder andere lezingen en excursies. Op deze site hebben we oude tentamens om mee te oefenen. We helpen mee bij de open dagen en meeloopdagen, we regelen bijles voor middelbare scholieren. Proton is ook betrokken bij de medezeggenschapsorganen van het onderwijs en de faculteit. De commissaris onderwijszaken zit als adviserend lid bij de vergaderingen van het departementsbestuur en heeft nauw contact met de studenten uit de departementsraad en de opleidingscommissie. De studenten in die raden zijn de vertegenwoordigers van alle scheikundestudenten. Bij hen kun je dus altijd klachten of suggesties kwijt. Met klachten over het verloop van bepaalde vakken kun je het beste terecht bij leden van de College Respons Groepen. Deze evalueren samen met een student van de OAC alle vakken. Je kunt ook altijd terecht bij de commissaris onderwijszaken van het bestuur. Over het algemeen wordt er goed naar kritiek geluisterd. Als je echter bij niemand anders gehoor kunt vinden voor een klacht, dan kun je het digitale klachtenformulier invullen. De klacht wordt dan afgehandeld door de decaan.

Op dit deel van de website van Proton kun je links vinden naar handige websites over medezeggenschap en onderwijs, informatie over lopende zaken die van toepassing zijn op het onderwijs van scheikunde en in het archief zijn notulen te vinden van de afgelopen studenten overleggen scheikunde en stukjes over onderwijs die de commissaris onderwijszaken van Proton onlangs heeft gepubliceerd.


Verslag commissaris onderwijszaken 2017-2018

De commissaris onderwijszaken heeft het afgelopen collegejaar wederom de functie van studentbestuurslid van het Departement Scheikunde bekleed. Als vertegenwoordiger van alle studenten van de studies Molecular Life Sciences (MLS) en scheikunde woonde hij veel vergaderingen bij. Zo maakte hij naast het Departementsbestuur ook deel uit van het Onderwijsinstituut. Op deze manier was hij goed geïnformeerd over alle lopende zaken binnen het departement, de faculteit en de universiteit. Hieronder volgt een verslag van de belangrijkste onderwerpen en veranderingen binnen het onderwijs en binnen het Departement Scheikunde zelf.

Dit jaar is er begonnen aan het opzetten van een nieuwe brede lifescience bachelor. Een eerste verslag over de invulling van deze bachelor is gepubliceerd en in het komende collegejaar zullen er stappen worden gemaakt om de inhoud en de plaatsing van deze bachelor vorm te geven.

De masterprogramma’s Molecular and Cellular Life Sciences, Drug Innovation, Bio Inspired Innovation en Environmental Biology zullen vanaf 1 september vallen onder de masteropleiding ‘Biosciences’. Inhoudelijk zullen deze masterprogramma’s niet significant veranderen.

Eerder dit jaar is er een curriculumcommissie opgericht. Een aantal studenten heeft gekeken naar de mogelijke deficiënties in de academische vaardigheden binnen het curriculum van Scheikunde en MLS. De inventarisatie die hieruit is gekomen kan door de docententak van de commissie worden gebruikt om het curriculum te verbeteren.

Het afgelopen jaar hebben er verschillende overlegmomenten plaatsgevonden tussen de commissarissen onderwijszaken van de verschillende studieverenigingen binnen de Faculteit Bètawetenschappen. Deze overleggen waren geïnitieerd door medewerkers van communicatie van de masteropleidingen van de faculteit, om de mastervoorlichtingsdagen en gemeenschapsvorming binnen de masters te bespreken. Ook zijn bij deze overleggen mensen van de onderwijs- en studentenzaken en de masterintroductiedagen aangeschoven om over de invulling hiervan te praten. Naar aanleiding van deze overleggen zijn twee sociale activiteiten met de studieverenigingen binnen de Graduate School of Natural Sciences (GSNS) georganiseerd. Ook is de U.S.S. Proton aanwezig geweest op beide mastervoorlichtingsdagen van de GSNS en op de voorlichtingsdag voor internationale studenten in september.

Dit jaar is het tutoraat voor de docenten aangepast. De docenten begeleiden vanaf dit jaar vier studenten per jaarlaag om de werklast van de docenten te verlichten en deze werklast beter te verdelen. Hierdoor zijn alle professoren van het departement Scheikunde tutor. Het studenttutoraat is onveranderd gebleven. De trainingen voor de studenttutoren zullen worden doorgezet en verfijnd.

Voor volgend jaar waren er wederom voldoende geïnteresseerden om plaats te nemen in de verschillende medezeggenschapsorganen van het Departement Scheikunde. In 2018-2019 zullen Tim Laning en Floris Kooij vanuit Scheikunde en Robin Pelle en Bob Coelingh vanuit MLS plaatsnemen in de Opleidingsadviescommissie. In de Departementsadviescommissie van 2018-2019 zullen Anna Engel, Ayla Dekker, Thomas Rops en (vanuit de Faculteitsraad) Ties Bakker plaatsnemen.

De instroom van de bachelor Scheikunde is dit jaar wederom significant gegroeid. Dit jaar zijn er nog meer nieuwe Scheikunde- en MLS-studenten van start gegaan dan de jaren hiervoor.

Het Departement Scheikunde heeft het afgelopen jaar de Utrecht Chemistry Day georganiseerd. Dit was een dag waarop het volledige departement was uitgenodigd om samen naar een aantal interessante lezingen te luisteren, en daarna deel te nemen in een paneldiscussie, geïnspireerd door een aantal korte presentaties door zes professoren. Deze professoren kregen de opdracht om hun visie over de toekomst van het departement voor te leggen aan de aanwezigen. Nadat alle sprekers klaar waren met hun uitleggen van hun visie, werd er een discussie opgestart over ditzelfde onderwerp. De conclusie was dat de eenheid van het departement belangrijk is voor alle aanwezigen, en dat het belangrijk is om de band tussen de twee instituten sterk te houden om het maximale uit het onderzoek én het onderwijs te halen.

Dit jaar is op 9 en 10 februari de Nanomaterials Masterclass voor het eerst opgezet ter vervanging van de Nanomaterials Summer School. Dit was een tweedaagse masterclass waarin een aantal gemotiveerde studenten van buiten Utrecht zichzelf konden verdiepen in Nanomaterials en alvast kennis konden maken met de master Nanomaterials. Dit was een groot succes en dit zal hopelijk volgend jaar opnieuw worden georganiseerd.

Afgelopen juni is het departement gevisiteerd en hieruit is gekomen dat de bacheloropleiding Scheikunde en de masteropleiding Nanomaterials Science allebei als ‘goed’ zijn beoordeeld. Aan alle aspecten van de opleidingen is de beoordeling ‘goed’ gegeven, behalve de examinatie. Hieraan is een ‘voldoende’ toegekend. De concrete adviezen die mee werden gegeven aan het departement waren het behoud van voldoende practica voor de bachelor, een punt dat de visitatiecommissie een belangrijk en succesvol onderdeel vindt van de huidige opleiding. De procedures voor het nakijken van de bachelorthesis verdienden volgens de commissie enige aandacht.

Dit jaar is er wederom een aantal Studentenoverleggen Scheikunde georganiseerd om de mening van de studenten van het Departement Scheikunde op te halen. Ook heeft het S.O.S. wederom gediend als belangrijk communicatiemiddel om de lopende zaken binnen het departement te communiceren. Meer informatie over de precieze invulling van de S.O.S.’en is te vinden in hoofdstuk 2.3.

Afgelopen jaar hebben wij prof. dr. ir. Krijn de Jong voorgedragen voor de Docentenprijs van de Universiteit Utrecht. Deze inzending heeft tot onze trots geleid tot een nominatie als een van de top drie docenten van de Universiteit Utrecht. Uieindelijk is de prijs gegaan naar dr. Margot Koster van het Departement Biologie.

Het collegejaar is feestelijk afgesloten voor alle medewerkers en studenten van het Departement Scheikunde met een Eindejaarsactiviteit, een samenwerking tussen Proton en het Departement Scheikunde. Tijdens de borrel met frietjes is er een moment genomen voor de uitreiking van de Protonpluimen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de docent die volgens de eerstejaarsstudenten het beste college heeft gegeven. De Protonpluim voor Scheikunde werd uitgereikt aan dr. Freddie Rabouw en de Protonpluim voor MLS werd, ditmaal voor de vierde keer, uitgereikt aan dr. Nathaniel Martin.

De eerste stappen zijn gezet in het proces van de nieuwe huisvesting van de natural en life sciencevakgroepen op De Uithof. Er is een inventarisatie van alle vakgroepen geweest om een plan van eisen op te stellen dat zal worden gebruikt voor het voorstel voor een ontwerp van een nieuw gebouw op De Uithof voor deze vakgroepen. In het komende jaar zal hier meer over bekend worden.

Tijdens dit jaar is er begonnen met besprekingen met Vastgoed & Campus (V&C) over een mogelijk vervolg van De Vagant, een tijdelijke constructie ter vervanging van de minnaertkantine gedurende de verbouwing van het minnaertgebouw. Aan het eind van het voorgaande collegejaar is er een open brief gestuurd naar het CvB vanuit de studieverenigingen om het behoud van de vagant te bepleiten vanwege de onverwachte extra functionaliteit die de minnaertkantine niet zou kunnen bieden. Tijdens onze gesprekken bleek dat het niet haalbaar was om de vagant te behouden. Echter is de sloop van de vagant met een half jaar verlaat naar begin juli. Hiernaast is er na input van de studenten door Vastgoed & Campus (V&C) in samenwerking met de studenten een memo naar het CvB gestuurd waarin de huidige situatie van de vagant werd toegelicht en de mogelijkheden voor een vervanging van de huidige vagant werden besproken. Naar aanleiding van deze memo heeft het CvB de opdracht gegeven aan V&C op een voorstel te maken voor een opvolging van De Vagant.


Verslag commissaris onderwijszaken 2016-2017

De commissaris onderwijszaken heeft het afgelopen collegejaar wederom de functie van studentbestuurslid van het Departement Scheikunde bekleed. Als vertegenwoordiger van alle studenten van de studies Molecular Life Sciences (MLS) en scheikunde woonde ze veel vergaderingen bij. Zo maakte ze naast het Departementsbestuur ook deel uit van het Onderwijsinstituut. Op deze manier was zij goed geïnformeerd over alle lopende zaken binnen het departement, de faculteit en de universiteit.

Om de studenten op de hoogte te houden van de verschillende ontwikkelingen op het gebied onderwijs is in iedere uitgave van De Chemograaph de column ‘Protonderwijs’ verschenen. Ook heeft het Studentenoverleg Scheikunde (S.O.S.) zes keer plaatsgevonden. Bij het S.O.S. werden naast mededelingen vanuit het departement Scheikunde, ook mededelingen gedaan vanuit de Faculteitsraad en de Universiteitsraad. Daarnaast zijn belangrijke mededelingen vanuit de medezeggenschap op deFacebookpagina ‘Proton en de UU’ geplaatst.

Één van de onderwerpen die bij het S.O.S. naar voren kwam waren de studiepaden van MLS. Het afgelopen jaar was het derde jaar van MLS, waardoor nu alle drie de jaarlagen doorlopen zijn door studenten. Omdat het MLS-programma een combinatie van scheikunde-, biologie- en farmacievakken aanbiedt was er altijd veel onduidelijkheid over de samenhang van de verschillende vakken. Inmiddels hebben de betrokken docenten van MLS de studiepaden gepresenteerd. In samenwerking met de verschillende mastercoördinatoren van aansluitende masterprogramma’s zijn paden ontwikkeld die bestaan uit samenhangende vakken waarbij de betrokken master logischerwijs op zou aansluiten. Om studenten verder te helpen met hun vakkenkeuze zijn de Alternatieve Studiegidsen wederom uitgebracht voor Scheikunde en MLS en is de website aangevuld met ervaringen vanscheikundestudenten van vakken van andere studies.

Het afgelopen jaar hebben er verschillende overlegmomenten plaatsgevonden tussen de commissaris onderwijszaken van de verschillende studieverenigingen binnen de Faculteit Bètawetenschappen. Deze overleggen waren geïnitieerd door medewerkers van communicatie voor de masteropleidingen van de faculteit, om de mastervoorlichtingsdagen en community-vorming binnen de master te bespreken. Ook zijn bij deze overleggen mensen van de matchingsdagen en de masterintroductiedagen aangeschoven om over de invulling hiervan te praten. Naar aanleiding van deze overleggen zijn twee sociale activiteiten met de studieverenigingen binnen de Graduate School of Natural Sciences georganiseerd. Ook heeft Proton bij beide mastervoorlichtingsdagen en de voorlichtingsdag voor internationale studenten in februari gestaan.

Met ingang van collegejaar 2016-2017 is de master Nanomaterials: Chemistry and Physics omgedoopt tot Nanomaterials Science voor de scheikundestudenten. Hiermee valt de master uitsluitend nog onder het Departement Scheikunde. Het curriculum is, op enkele vakken na, overwegend hetzelfde gebleven. Het vak Nanomaterials: Catalysis, Colloids, Nanophotonics is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor het vak Adsorption, Kinetics and Catalysis. Daarnaast is het vak Academic Context geïntroduceerd, waarbij aandacht wordt besteed aan schrijfvaardigheid en uitleg wordt gegeven over wetenschappelijke integriteit. De studenten moeten nu een verplicht literatuuronderzoek doen en een posterpresentatie houden over ofwel dit onderzoek of over de masterthesis. Na drie maanden is in het master-researchproject een formeel evaluatiemoment geïmplementeerd, waarbij wordt besloten of het project al dan niet wordt voortgezet.

Het tweedejaars researchproject heeft vorig jaar een andere invulling gekregen om de belasting op de secties te verlichten. De helft van het project wordt gebruikt ter introductie en om naderhand een artikel te schrijven en een posterpresentatie voor te bereiden. Om de studenten beter te ondersteunen in hun schrijfvaardigheid is dit jaar een online schrijfcursus gebruikt, waarbij de studenten aan de hand van filmpjes tips krijgen voor het schrijven van een wetenschappelijk artikel.

Het studententutoraat is inmiddels al een paar jaar bezig. Om het het tutoraat te professionaliseren en meer leidraad te geven zijn er voor het studettutoraat van 2016-2017 sollicitaties gehouden. Ook hebben alle studenttutoren aan het begin van het jaar een training en een handleiding. Deze aanpak zal aankomend jaar voortgezet worden. Het docenttutoraat zal volgend jaar wel veranderen. Vanaf collegejaar 2017-2018 zullen alle docenten vanuit het Departement Scheikunde zich inzetten als tutor van eerstejaarsstudenten MLS en scheikunde, om zo docenten betrokkener te krijgen bij de de studenten en het tutorschap te verlichten.

De Faculteit Bètawetenschappen heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het Strategisch Plan 2017-2021 van de faculteit. De commissaris onderwijszaken heeft plaatsgenomen in de werkgroep Organisatie, bestuur en medezeggenschap in een beginstadium van het Strategisch Plan om zo mee te dragen aan de visie op medezeggenschap. Inmiddels is het Strategisch Plan ook ingestemd door de Faculteitsraad. Ook heeft de faculteit een Facultair Verdeelmodel opgesteld om de financiën onder de verschillende departementen te verdelen. De verschillende departementen en medezeggenschapsorganen mochten hier het afgelopen jaar hun feedback op geven en vanaf 2018 zal dit model gebruikt worden.

Het jaar werd dit jaar wederom feestelijk afgesloten in samenwerking met het Departement Scheikunde. Na de posterpresentaties van het tweedejaars researchproject werden tijdens deze Eindejaarsactiviteit de twee Protonpluimen uitgereikt. De Protonpluim is de prijs voor de meest gewaardeerde docent die lesgeeft in het eerste jaar van de bachelor. De winst van de Pluim voor MLS is voor het derde jaar op rij weer naar dr. Nathaniel Martin gegaan en de Pluim voor scheikunde ging dit jaar naar dr. Mathijs de Jong.

Voor volgend jaar waren er voldoende geïnteresseerden om plaats te nemen in de verschillende medezeggenschapsorganen. Voor de positie van de studentvertegenwoordiger uit het tweede jaar van MLS zijn verkiezingen gehouden, omdat er drie kandidaten voor de plek waren. In 2017-2018 zullen Just Pé Jonasse en Tess van Eeden vanuit scheikunde en Miriam Osinga en Jolijn Govers vanuit MLS plaatsnemen in de Opleidingsadviescommissie. In de Onderdeelscommissie van 2017-2018 zullen Thomas Rops, Errikos Kounalis, Laurens Atteveld en (vanuit de faculteitsraad) Angela Melcherts plaatsnemen.

De instroom van MLS-studenten is in 2017 toegenomen naar 100 studenten. Hiermee is de studierichting MLS nog sterker in populariteit toegenomen en net zo groot geworden als de studie scheikunde. Dit heeft geresulteerd in een recordaantal eerstejaarsstudenten voor Proton.


Verslag commissaris onderwijszaken 2015-2016

De commissaris onderwijszaken is dit jaar wederom studentbestuurslid van het Departement Scheikunde geweest. Hij vertegenwoordigde alle studenten van de studies molecular life sciences (MLS) en scheikunde en woonde onder andere de vergaderingen van het Onderwijsinstituut en het Departementsbestuur bij. Op deze manier was de commissaris onderwijszaken altijd goed geïnformeerd over lopende zaken binnen het departement, de faculteit en de universiteit.

Het tweedejaars researchproject heeft een andere invulling gekregen om de belasting op de secties te verlichten. Waar voorheen tien weken halftijd onderzoek werd gedaan door de studenten, is die tijd gehalveerd naar vijf weken. De resterende vijf weken worden vervolgens gebruikt ter introductie en om naderhand een verslag te schrijven en een posterpresentatie voor te bereiden.

Er is veel gebeurd omtrent de OAC scheikunde en de rol die zij vervult. Na jarenlang de voorzittersfunctie te hebben bekleed, heeft Leo Jenneskens deze functie afgestaan aan Stephan Rüdiger. De OAC heeft daarmee een omslag gemaakt en focust sindsdien meer op structurele problemen. Als er structurele problemen optreden bij een vak, brengt de OAC een advies uit naar de onderwijsdirecteur. Met ingang van het collegejaar 2016-2017, zal de OAC scheikunde alleen nog gericht zijn op de bacheloropleidingen. Er zullen vier studenten in de commissie plaatsnemen: twee namens MLS en twee namens scheikunde. Voor de master Nanomaterials Science is een aparte OAC opgericht.

Het studentbestuurslid is aanwezig geweest bij de overleggen voor Bèta-studentbestuursleden. Dit is een maandelijks overleg onder leiding van de facultaire assessor, waarbij wordt besproken wat er op dat moment bij elk departement gaande is.

Afgelopen studiejaar is voor het eerst een Alternatieve Studiegids voor MLS uitgebracht. In deze gids staat beschreven welke keuzevakken er binnen het curriculum van MLS vallen. Over de meeste van deze vakken staan korte stukjes, die geschreven zijn door studenten die die vakken gevolgd hebben. Ook is zoals gebruikelijk de Alternatieve Studiegids voor scheikunde weer uitgegeven.

Om goed op de hoogte te blijven van wat er op het gebied van onderwijs bij de studenten speelt, is afgelopen jaar zesmaal het Studentenoverleg Scheikunde (S.O.S.) georganiseerd. Dit overleg dient ook om studenten te informeren over wat er op departementaal niveau gaande is. Bij het laatste S.O.S. was Rector Magnificus Bert van der Zwaan aanwezig. Over het S.O.S. is meer te lezen in paragraaf 2.3 Studentenoverleg Scheikunde.

Dr. Ingmar Swart is voorgedragen voor de prijs Docenttalent. Ingmar is de afgelopen jaren op het gebied van onderwijs geven zeer vooruitstrevend geweest en heeft in een korte tijd al een indrukwekkende carrière weten op te bouwen. Helaas is zijn voordracht niet door de eerste ronde heen gekomen. In overleg met het het 30ste kandidaatsbestuur en Ingmar zelf is besloten om hem volgend jaar opnieuw voor te dragen voor deze prijs.

In iedere uitgave van De Chemograaph is de column Protonderwijs verschenen om studenten op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.

De onderwijsdirecteur heeft afgelopen collegejaar vrijwel iedere maand een kort bezoek gebracht aan de Protonkamer om actief met studenten in contact te blijven.

Ter afsluiting van het academisch jaar heeft Proton in samenwerking met het Departement Scheikunde de eindejaarsactiviteit georganiseerd. Tijdens deze activiteit zijn weer twee Protonpluimen uitgereikt. De Pluim voor MLS is toegekend aan dr. Nathaniel Martin en de Pluim voor scheikunde aan prof. dr. ir. Krijn de Jong.

Het nieuwe onderwijscentrum is officieel geopend onder de naam Victor J. Koningsbergergebouw. Dit gebouw biedt plaats aan drie grote collegezalen, uitgestrekte studielandschappen en zelfwerkplekken. Ook worden alle practica voor scheikunde en MLS sinds afgelopen jaar in dit gebouw gehuisvest.

Met ingang van collegejaar 2016-2017 wordt de master Nanomaterials: Chemistry and Physics omgedoopt tot Nanomaterials Science. Hiermee valt de master uitsluitend nog onder het Departement Scheikunde. Het curriculum is, op enkele vakken na, overwegend hetzelfde gebleven. Het vak Nanomaterials: Catalysis, Colloids, Nanophotonics verdwijnt en maakt plaats voor het vak Adsorption, Kinetics and Catalysis. Daarnaast wordt het vak Academic Context geïntroduceerd, waarin schrijfvaardigheidstraining wordt geboden en uitleg wordt gegeven over wetenschappelijke integriteit. Na drie maanden is in het master-researchproject een formeel evaluatiemoment geïmplementeerd, waarbij wordt besloten of het project al dan niet wordt voortgezet. Verder wordt het mogelijk om een cursus Teaching in Academia te volgen, om vaardigheden op te doen voor het lesgeven aan bachelorstudenten. De EC voor deze cursus wordt toegekend als je na afloop van de cursus een studentassistentschap doet bij het practicum.

Na dertien jaar voor het Departement Scheikunde te hebben gewerkt, heeft Iris Caris afscheid genomen bij het Onderwijsinstituut. Iris was onder meer verantwoordelijk voor het contact met middelbare scholen. Ze heeft haar taken overgedragen aan Paulien van Bentum, die al enige tijd werkzaam is bij het practicum.

De instroom van MLS-studenten is in 2016 toegenomen naar 70 studenten. Hiermee is de studierichting MLS sterk in populariteit toegenomen en bijna net zo groot geworden als de studie scheikunde. Dit heeft geresulteerd in een recordaantal eerstejaarsstudenten voor Proton.


Verslag commissaris onderwijszaken 2014-2015

De commissaris onderwijszaken is dit jaar, net als in voorgaande jaren, studentbestuurslid van het Departement Scheikunde geweest. Hij vertegenwoordigde alle scheikundestudenten en woonde de vergaderingen van het onderwijsinstituut en het departementsbestuur bij. Op deze manier is de commissaris onderwijszaken altijd goed geïnformeerd over lopende zaken binnen het departement, de faculteit en de universiteit.

Op het gebied van onderwijs is veel gebeurd binnen de Universiteit Utrecht en het Departement Scheikunde. Zo is dit jaar Molecular Life Sciences van start gegaan, een studiepad dat studenten via Scheikunde of via Biologie kunnen volgen. Deze studenten houden zich dan meer bezig met biochemie. Ondanks dat er nog wat organisatorische fouten zaten in het programma van MLS, lijkt het eerste jaar goed te zijn verlopen. Het is gedurende het jaar uitvoerig geëvalueerd en de verbeterpunten zullen worden doorgevoerd.

Met de komst van MLS was afgelopen jaar de cursus ‘Chemie van de Cel’ al vervangen door de cursus ‘Biomoleculaire Chemie’. Dit jaar is ook nagedacht over de verandering van de biochemische cursussen in het tweede jaar. Daarbij zijn ‘Structuuranalyse’ en ‘Gene Expression and Protein Engineering’ (GEPE) uit het curriculum geschrapt. Daar komen allerlei nieuwe cursussen in het domein Moleculen en Leven voor terug: ‘Moleculair Biologische en Biochemische Technieken’, ‘Elektronenmicroscopie & Röntgenkristallografie’, ‘Massaspectrometrie & Proteomics’, ‘NMR & Molecular Modeling’ en ‘Membranen & Membraaneiwitten’. Het domein Moleculen en Materialen bestaat nu uit de volgende cursussen: ‘Fysische Chemie 2’, ‘Organische Chemie 2’, ‘Anorganische en Vastestofchemie’, ‘Wiskunde 2’ en het ‘Analysepracticum’ (Analyse 2). Uit beide domeinen moeten de studenten drie van de vijf cursussen volgen. Daarvoor is ook het rooster behoorlijk veranderd. Studenten die afgelopen jaar GEPE, ‘Biofysica’ en ‘Structuuranalyse’ gevolgd hebben, maar niet gehaald hebben, worden tegemoetgekomen met een extra mogelijkheid om het te halen.

Het studentenaantal is gegroeid en groeit nog steeds. Door deze groeiende aantallen kunnen niet alle studenten meer geplaatst worden bij de secties. De Onderzoeksstage was daarom net als vorig jaar een keuzevak en er zijn meer bètabrede cursussen bijgekomen. Naast ‘Klimaatverandering in context’ kunnen studenten nu bijvoorbeeld ‘Bèta in Bedrijf en Beleid’ volgen. Helaas blijkt het nog steeds te lastig te zijn om alle studenten te kunnen voorzien in een onderzoeksstage en is het eerstejaarsvak, de Onderzoeksstage, met ingang van het collegejaar 2015-2016 uit het curriculum gegaan en is het Researchproject in het tweede jaar een keuzevak geworden.

De Opleidingsadviescommissie (OAC) is dit jaar druk bezig geweest met het adviseren van het departement over MLS, de nieuwe cursussen en het nieuwe rooster voor de tweedejaarsstudenten. Ook heeft de OAC zich gebogen over de Onderzoeksstage en het Researchproject en overlegd met een aantal docenten over de mogelijkheid om deze cursussen te behouden of een nieuwe invulling ervan. Komend jaar zal de nieuwe OAC verder zoeken naar een nieuwe invulling van de Onderzoeksstage. Daarnaast heeft de commissie uiteraard ook gekeken naar de andere roosters, zich beziggehouden met de cursusevaluaties en geadviseerd over de nieuwe Onderwijs- en Examenregeling.

Opnieuw is dit jaar de bacheloropleiding Scheikunde Topopleiding geworden in de Keuzegids Universiteiten 2015. Ook de masteropleidingen die vallen onder Chemische Wetenschappen hebben eenzelfde titel ontvangen. Deze masteropleidingen zijn daarnaast dit jaar gevisiteerd, waarbij ‘Nanomaterials; Chemistry and Physics’ onder andere het advies heeft gekregen om de naam te veranderen. Deze masteropleiding gaat nu Nanomaterials heten. In het begin van het jaar is een discussie geweest over de CROHO-labels van de masteropleidingen. De opleidingen mogen maar onder één CROHO-label vallen, de masterprogramma’s ‘Nanomaterials’ en ‘Molecular and Cellular Life Sciences’ (MCLS) vielen beide onder twee labels. Uiteindelijk zal Nanomaterials vallen onder het label Chemical Sciences en MCLS onder Biosciences.

Ook woonde het studentbestuurslid het Bètastudentbestuursledenoverleg bij. Dit overleg vond ongeveer eens in de zes weken plaats en werd georganiseerd door het studentbestuurslid van de faculteit (assessor). Tijdens deze overleggen hebben de studentbestuursleden elkaar continu geïnformeerd over lopende zaken binnen hun departementen. Dit jaar zijn opnieuw bij een deel van de vergaderingen studentleden van de faculteitsraad aanwezig geweest. De studentbestuursleden hebben samen met de faculteitsraadsleden het beleid van de faculteit besproken en gekeken wat de invloed daarvan zou zijn op studenten. Daarnaast hebben deze studenten zich samen ingezet om de medezeggenschap te promoten en een facultaire week van de medezeggenschap georganiseerd waarbij met name de universiteitsraad en de faculteitsraad werden uitgelicht.

Naast de universiteits- en faculteitsraad werden er ook leden geworven voor de Opleidingsadviescommissie en de Onderdeelscomissie, de medezeggenschapsorganen van het Departement Scheikunde. Hier werd in mei 2015 mee begonnen. Er waren meer aanmeldingen dan plekken voor de MLS-student en voor de masterstudent MCLS in de Opleidingsadviescommissie. Daarvoor hebben uiteindelijk verkiezingen plaatsgevonden. Beide commissies zijn ook komend collegejaar weer gevuld. Verder zullen Daniël den Brave en Luc Smulders plaatsnemen in de faculteitsraad namens respectievelijk het Departement Scheikunde en de studenten van de bètafaculteit.

Een belangrijke taak van de commissaris onderwijszaken is om studenten te informeren. Dit is ook dit jaar gedaan door zes keer het Studentenoverleg Scheikunde (S.O.S.) te organiseren. Hierover is meer te lezen in paragraaf 2.3 Studentenoverleg Scheikunde. Daarnaast is weer gebruik gemaakt van de vaste rubriek ‘Protonderwijs’ in De Chemograaph, is het onderdeel ‘Onderwijs’ op de website geüpdatet en is de Alternatieve Studiegids vernieuwd en zowel op papier als digitaal verschenen. De commissaris onderwijszaken heeft regelmatig studenten ook actief gevraagd naar problemen of vragen met betrekking tot het scheikunde-onderwijs.

Dr. Pieter Bruijnincx is dit jaar voorgedragen voor de universitaire prijs ‘Docent van het jaar’. Helaas is hij niet door de voorrondes gekomen. Er is gestart met de voorbereidingen voor de voordracht van dr. Ingmar Swart voor de prijs ‘Jong Docenttalent’. Dit jaar is opnieuw de Protonpluim uitgereikt voor de meest gewaardeerde docent van het eerste jaar Scheikunde. Daarnaast is er een nieuwe Protonpluim gekomen voor de beste docent van het eerste jaar MLS. De studenten werden gevraagd om te stemmen tijdens een college Biomoleculaire Chemie. Uit de stemming is dr. Arnout Imhof gekomen als winnaar voor Scheikunde. Dit is een erg bijzondere prestatie, gezien het gaat om een natuurkundedocent. Dr. Nathaniel Martin heeft als eerste de Protonpluim voor MLS in ontvangst mogen nemen. De uitreiking vond plaats tijdens de Eindejaarsactiviteit waarbij de U.S.S. Proton heeft gezorgd voor leuke spellen en het onderwijsinstituut een lekker lunch heeft geregeld. Na de uitreiking van de Protonpluimen werd prof. dr. Andries Meijerink nog bedankt voor zijn inzet als onderwijsdirecteur en ontving daarbij een populair wetenschappelijk boek. Hij werd in februari 2015 opgevolgd door dr. Eefjan Breukink.


Verslag commissaris onderwijszaken 2013-2014

Evenals voorgaande jaren heeft de commissaris onderwijszaken van het bestuur de functie van studentbestuurslid bij het Departement Scheikunde vervuld. Op deze manier vertegenwoordigt de U.S.S. Proton al jaren de scheikundestudenten in de vergaderingen van het departementsbestuur en het Onderwijsinstituut. Het contact met het departement is dit jaar onderhouden en er is veel samengewerkt met zowel het departementsbestuur als het Onderwijsinstituut. Prof. dr. Willem Kegel is het afgelopen jaar afgetreden als hoofd van het departement. De U.S.S. Proton heeft hem hartelijk bedankt voor zijn inzet en hem toepasselijk een t-shirt met een thermodynamische vergelijking erop als cadeau gegeven. Prof. dr. Rolf Boelens volgt hem op als departementshoofd.

Het studentbestuurslid is daarnaast ook aanwezig geweest bij het overleg voor Bètastudentbestuursleden (BSO), een maandelijks overleg tussen studentbestuursleden van de Faculteit Bètawetenschappen samen met de assessor van de faculteit. Tijdens dit overleg hebben de studentbestuursleden elkaar geïnformeerd over de lopende zaken binnen de verschillende departementen. Sinds dit jaar werden de studentleden van de faculteitsraad voor de vergadering uitgenodigd, om gezamenlijk de beleidsplannen van de faculteit te evalueren.

Ook op het gebied van huisvesting heeft de commissaris onderwijszaken zich dit jaar voor zowel de vereniging als voor de studenten en het Departement Scheikunde ingezet. Er zijn al langere tijd plannen om verschillende onderzoeksgroepen te verplaatsen. Het Kruytgebouw zal over enkele jaren niet meer gebruikt worden en daarom zou de sectie Fysische en Colloïdchemie verhuizen naar het Ornsteingebouw. Dit is echter van de baan geschoven, momenteel wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor deze sectie. De secties van het Bijvoetinstituut zullen waarschijnlijk naar het David de Wiedgebouw verhuizen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om daar een nieuwe Elektronenmicroscopiegroep te huisvesten.

Er is dit jaar hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe Onderwijscentrum Noordwestcluster. Hier zullen enkele collegezalen geplaatst worden, onder andere ter vervanging van de zalen in het F.A.F.C. Wentgebouw. Daarnaast zullen er in het nieuwe gebouw de practicumzalen en studieruimtes geplaatst worden. Ook de bestuurs- en ledenkamer van Proton komt in dit gebouw terecht in de buurt van de practicumzalen. De planning is om het onderwijs in februari 2015 te laten starten in het nieuwe gebouw.

Het afgelopen jaar hebben er zich binnen de Universiteit Utrecht en het Departement Scheikunde een aantal verschillende zaken afgespeeld op het gebied van onderwijs. Vanuit het College van Bestuur kwam de wens dat alle studies 12 tot 18 contacturen per week hebben. De studie Scheikunde zit hier in haar eerste jaar ver boven, met 24 contacturen. Het departement maakt zich hard voor het behoud van de colleges en practica. Er wordt gekeken naar de financiële mogelijkheden van het departement om een hoger aantal contacturen te draaien. De opleidingsdirecteur en het studentbestuurslid hebben hierover gesproken met het College van Bestuur tijdens een informatiebijeenkomst van de U-raad.

De bacheloropleiding Scheikunde is het afgelopen jaar als topopleiding beoordeeld in de Keuzegids Universiteiten 2014. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de visitatie van de masteropleidingen die er komend jaar aankomt.

De eerstejaarsstudenten hadden het afgelopen jaar voor het eerst de mogelijkheid om in de derde periode een cursus bij een andere studie te volgen. De meeste studenten hebben ervoor gekozen om de scheikudecursus Onderzoeksstage te volgen, waarbij ze mochten meelopen bij een van de secties en een artikel schreven over hun behaalde resultaten. Er zijn echter ook studenten geweest die de nieuwe bètabrede cursus Klimaatverandering in context hebben gevolgd. Dit is erg positief ontvangen.

Dit collegejaar is de combinatiestudie Molecular Life Sciences begonnen. Hier zijn veel voorbereidingen voor getroffen. Er zijn nieuwe cursussen opgezet, waarbij de focus steeds ligt op de moleculaire biologie. In het verlengde hiervan worden de biochemische cursussen binnen de scheikunde ook vernieuwd. Zo zal de cursus Chemie van de Cel dit collegejaar vervangen worden door Biomoleculaire Chemie. Volgend jaar zullen ook de tweedejaars biochemiecursussen vernieuwd worden.

De Opleidingsadviescommissie heeft het afgelopen jaar het departement geadviseerd over de opzet van de nieuwe combinatiestudie. De cursusbeschrijvingen, het curriculum en het rooster zijn uitvoerig behandeld. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook de reguliere scheikundecursussen geëvalueerd. Verder heeft de commissie duidelijkere richtlijnen opgesteld voor de Onderzoeksstage, het Researchproject en de Bachelorthesis. Zo wordt geprobeerd het doel van de verschillende cursussen beter duidelijk te hebben voor zowel de studenten als de begeleiders.

In mei is er begonnen aan het zoeken van nieuwe studentleden voor in de medezeggenschapsorganen. Samen met de studentbestuursleden van de andere departementen binnen de Faculteit Bètawetenschappen is er een Dag van de Medezeggenschap georganiseerd. Doordat ouderejaarsscheikundestudenten toen op de secties zaten, zijn voornamelijk de eerstejaarstudenten tijdens deze dag geïnformeerd over de medezeggenschap binnen het Departement Scheikunde. Dat hiermee hun interesse gewekt werd voor de medezeggenschap, bleek uit het aantal aanmeldingen voor de Opleidingsadviescommissie. Er waren zeven aanmeldingen, waarvan vijf bachelorstudenten. Hiervoor zijn verkiezingen gehouden. Voor de Onderdeelscommissie waren precies vier aanmeldingen. Daarnaast zal er komend jaar een scheikundestudent plaatsnemen in de U-raad en twee scheikundestudenten zullen plaatsnemen in de faculteitsraad.

Door het studentbestuurslid is het afgelopen jaar zes keer het Studentenoverleg Scheikunde (S.O.S.) georganiseerd. Hierover wordt later in dit jaarverslag meer beschreven. Verder heeft de commissaris onderwijszaken de studenten geïnformeerd over de onderwijszaken door middel van de rubriek ‘Protonderwijs’ in De Chemograaph. De Alternatieve Studiegids is vernieuwd en op papier en digitaal uitgegeven.

Voor de universitaire prijs ‘Docent van het jaar’ is prof. dr. Willem Kegel voorgedragen. Helaas is hij niet door de voorrondes gekomen. De voorbereidingen voor de voordracht van dr. Pieter Bruijnincx in het komende collegejaar zijn getroffen. De Protonpluim is wederom gewonnen door prof. dr. Andries Meijerink. De stemming heeft plaatsgevonden tijdens een van de colleges van de eerstejaarsstudenten. Hiermee is een hoge opkomst van stemmen behaald.