CursusPlanner | Osiris OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "Proton"

Onderwijs

Proton is niet alleen een gezelligheidsvereniging, maar in de eerste plaats een departementsvereniging waarbinnen onderwijs een belangrijke rol speelt. Zo organiseren we onder andere lezingen en excursies. Op deze site hebben we oude tentamens om mee te oefenen. We helpen mee bij de open dagen en meeloopdagen, we regelen bijles voor middelbare scholieren. Proton is ook betrokken bij de medezeggenschapsorganen van het onderwijs en de faculteit. De commissaris onderwijszaken zit als adviserend lid bij de vergaderingen van het departementsbestuur en heeft nauw contact met de studenten uit de departementsraad en de opleidingscommissie. De studenten in die raden zijn de vertegenwoordigers van alle scheikundestudenten. Bij hen kun je dus altijd klachten of suggesties kwijt. Met klachten over het verloop van bepaalde vakken kun je het beste terecht bij leden van de College Respons Groepen. Deze evalueren samen met Egbert Mulder en een student van de OAC alle vakken. Je kunt ook altijd terecht bij de commissaris onderwijszaken van het bestuur. Over het algemeen wordt er goed naar kritiek geluisterd. Als je echter bij niemand anders gehoor kunt vinden voor een klacht, dan kun je het digitale klachtenformulier invullen. De klacht wordt dan afgehandeld door de decaan.

Op dit deel van de website van Proton kun je links vinden naar handige websites over medezeggenschap en onderwijs, informatie over lopende zaken die van toepassing zijn op het onderwijs van scheikunde en in het archief zijn notulen te vinden van de afgelopen studenten overleggen scheikunde en stukjes over onderwijs die de commissaris onderwijszaken van Proton onlangs heeft gepubliceerd.


Verslag commissaris onderwijszaken 2014-2015

De commissaris onderwijszaken is dit jaar, net als in voorgaande jaren, studentbestuurslid van het Departement Scheikunde geweest. Hij vertegenwoordigde alle scheikundestudenten en woonde de vergaderingen van het onderwijsinstituut en het departementsbestuur bij. Op deze manier is de commissaris onderwijszaken altijd goed geïnformeerd over lopende zaken binnen het departement, de faculteit en de universiteit.

Op het gebied van onderwijs is veel gebeurd binnen de Universiteit Utrecht en het Departement Scheikunde. Zo is dit jaar Molecular Life Sciences van start gegaan, een studiepad dat studenten via Scheikunde of via Biologie kunnen volgen. Deze studenten houden zich dan meer bezig met biochemie. Ondanks dat er nog wat organisatorische fouten zaten in het programma van MLS, lijkt het eerste jaar goed te zijn verlopen. Het is gedurende het jaar uitvoerig geëvalueerd en de verbeterpunten zullen worden doorgevoerd.

Met de komst van MLS was afgelopen jaar de cursus ‘Chemie van de Cel’ al vervangen door de cursus ‘Biomoleculaire Chemie’. Dit jaar is ook nagedacht over de verandering van de biochemische cursussen in het tweede jaar. Daarbij zijn ‘Structuuranalyse’ en ‘Gene Expression and Protein Engineering’ (GEPE) uit het curriculum geschrapt. Daar komen allerlei nieuwe cursussen in het domein Moleculen en Leven voor terug: ‘Moleculair Biologische en Biochemische Technieken’, ‘Elektronenmicroscopie & Röntgenkristallografie’, ‘Massaspectrometrie & Proteomics’, ‘NMR & Molecular Modeling’ en ‘Membranen & Membraaneiwitten’. Het domein Moleculen en Materialen bestaat nu uit de volgende cursussen: ‘Fysische Chemie 2’, ‘Organische Chemie 2’, ‘Anorganische en Vastestofchemie’, ‘Wiskunde 2’ en het ‘Analysepracticum’ (Analyse 2). Uit beide domeinen moeten de studenten drie van de vijf cursussen volgen. Daarvoor is ook het rooster behoorlijk veranderd. Studenten die afgelopen jaar GEPE, ‘Biofysica’ en ‘Structuuranalyse’ gevolgd hebben, maar niet gehaald hebben, worden tegemoetgekomen met een extra mogelijkheid om het te halen.

Het studentenaantal is gegroeid en groeit nog steeds. Door deze groeiende aantallen kunnen niet alle studenten meer geplaatst worden bij de secties. De Onderzoeksstage was daarom net als vorig jaar een keuzevak en er zijn meer bètabrede cursussen bijgekomen. Naast ‘Klimaatverandering in context’ kunnen studenten nu bijvoorbeeld ‘Bèta in Bedrijf en Beleid’ volgen. Helaas blijkt het nog steeds te lastig te zijn om alle studenten te kunnen voorzien in een onderzoeksstage en is het eerstejaarsvak, de Onderzoeksstage, met ingang van het collegejaar 2015-2016 uit het curriculum gegaan en is het Researchproject in het tweede jaar een keuzevak geworden.

De Opleidingsadviescommissie (OAC) is dit jaar druk bezig geweest met het adviseren van het departement over MLS, de nieuwe cursussen en het nieuwe rooster voor de tweedejaarsstudenten. Ook heeft de OAC zich gebogen over de Onderzoeksstage en het Researchproject en overlegd met een aantal docenten over de mogelijkheid om deze cursussen te behouden of een nieuwe invulling ervan. Komend jaar zal de nieuwe OAC verder zoeken naar een nieuwe invulling van de Onderzoeksstage. Daarnaast heeft de commissie uiteraard ook gekeken naar de andere roosters, zich beziggehouden met de cursusevaluaties en geadviseerd over de nieuwe Onderwijs- en Examenregeling.

Opnieuw is dit jaar de bacheloropleiding Scheikunde Topopleiding geworden in de Keuzegids Universiteiten 2015. Ook de masteropleidingen die vallen onder Chemische Wetenschappen hebben eenzelfde titel ontvangen. Deze masteropleidingen zijn daarnaast dit jaar gevisiteerd, waarbij ‘Nanomaterials; Chemistry and Physics’ onder andere het advies heeft gekregen om de naam te veranderen. Deze masteropleiding gaat nu Nanomaterials heten. In het begin van het jaar is een discussie geweest over de CROHO-labels van de masteropleidingen. De opleidingen mogen maar onder één CROHO-label vallen, de masterprogramma’s ‘Nanomaterials’ en ‘Molecular and Cellular Life Sciences’ (MCLS) vielen beide onder twee labels. Uiteindelijk zal Nanomaterials vallen onder het label Chemical Sciences en MCLS onder Biosciences.

Ook woonde het studentbestuurslid het Bètastudentbestuursledenoverleg bij. Dit overleg vond ongeveer eens in de zes weken plaats en werd georganiseerd door het studentbestuurslid van de faculteit (assessor). Tijdens deze overleggen hebben de studentbestuursleden elkaar continu geïnformeerd over lopende zaken binnen hun departementen. Dit jaar zijn opnieuw bij een deel van de vergaderingen studentleden van de faculteitsraad aanwezig geweest. De studentbestuursleden hebben samen met de faculteitsraadsleden het beleid van de faculteit besproken en gekeken wat de invloed daarvan zou zijn op studenten. Daarnaast hebben deze studenten zich samen ingezet om de medezeggenschap te promoten en een facultaire week van de medezeggenschap georganiseerd waarbij met name de universiteitsraad en de faculteitsraad werden uitgelicht.

Naast de universiteits- en faculteitsraad werden er ook leden geworven voor de Opleidingsadviescommissie en de Onderdeelscomissie, de medezeggenschapsorganen van het Departement Scheikunde. Hier werd in mei 2015 mee begonnen. Er waren meer aanmeldingen dan plekken voor de MLS-student en voor de masterstudent MCLS in de Opleidingsadviescommissie. Daarvoor hebben uiteindelijk verkiezingen plaatsgevonden. Beide commissies zijn ook komend collegejaar weer gevuld. Verder zullen Daniël den Brave en Luc Smulders plaatsnemen in de faculteitsraad namens respectievelijk het Departement Scheikunde en de studenten van de bètafaculteit.

Een belangrijke taak van de commissaris onderwijszaken is om studenten te informeren. Dit is ook dit jaar gedaan door zes keer het Studentenoverleg Scheikunde (S.O.S.) te organiseren. Hierover is meer te lezen in paragraaf 2.3 Studentenoverleg Scheikunde. Daarnaast is weer gebruik gemaakt van de vaste rubriek ‘Protonderwijs’ in De Chemograaph, is het onderdeel ‘Onderwijs’ op de website geüpdatet en is de Alternatieve Studiegids vernieuwd en zowel op papier als digitaal verschenen. De commissaris onderwijszaken heeft regelmatig studenten ook actief gevraagd naar problemen of vragen met betrekking tot het scheikunde-onderwijs.

Dr. Pieter Bruijnincx is dit jaar voorgedragen voor de universitaire prijs ‘Docent van het jaar’. Helaas is hij niet door de voorrondes gekomen. Er is gestart met de voorbereidingen voor de voordracht van dr. Ingmar Swart voor de prijs ‘Jong Docenttalent’. Dit jaar is opnieuw de Protonpluim uitgereikt voor de meest gewaardeerde docent van het eerste jaar Scheikunde. Daarnaast is er een nieuwe Protonpluim gekomen voor de beste docent van het eerste jaar MLS. De studenten werden gevraagd om te stemmen tijdens een college Biomoleculaire Chemie. Uit de stemming is dr. Arnout Imhof gekomen als winnaar voor Scheikunde. Dit is een erg bijzondere prestatie, gezien het gaat om een natuurkundedocent. Dr. Nathaniel Martin heeft als eerste de Protonpluim voor MLS in ontvangst mogen nemen. De uitreiking vond plaats tijdens de Eindejaarsactiviteit waarbij de U.S.S. Proton heeft gezorgd voor leuke spellen en het onderwijsinstituut een lekker lunch heeft geregeld. Na de uitreiking van de Protonpluimen werd prof. dr. Andries Meijerink nog bedankt voor zijn inzet als onderwijsdirecteur en ontving daarbij een populair wetenschappelijk boek. Hij werd in februari 2015 opgevolgd door dr. Eefjan Breukink.


Verslag commissaris onderwijszaken 2013-2014

Evenals voorgaande jaren heeft de commissaris onderwijszaken van het bestuur de functie van studentbestuurslid bij het Departement Scheikunde vervuld. Op deze manier vertegenwoordigt de U.S.S. Proton al jaren de scheikundestudenten in de vergaderingen van het departementsbestuur en het Onderwijsinstituut. Het contact met het departement is dit jaar onderhouden en er is veel samengewerkt met zowel het departementsbestuur als het Onderwijsinstituut. Prof. dr. Willem Kegel is het afgelopen jaar afgetreden als hoofd van het departement. De U.S.S. Proton heeft hem hartelijk bedankt voor zijn inzet en hem toepasselijk een t-shirt met een thermodynamische vergelijking erop als cadeau gegeven. Prof. dr. Rolf Boelens volgt hem op als departementshoofd.

Het studentbestuurslid is daarnaast ook aanwezig geweest bij het overleg voor Bètastudentbestuursleden (BSO), een maandelijks overleg tussen studentbestuursleden van de Faculteit Bètawetenschappen samen met de assessor van de faculteit. Tijdens dit overleg hebben de studentbestuursleden elkaar geïnformeerd over de lopende zaken binnen de verschillende departementen. Sinds dit jaar werden de studentleden van de faculteitsraad voor de vergadering uitgenodigd, om gezamenlijk de beleidsplannen van de faculteit te evalueren.

Ook op het gebied van huisvesting heeft de commissaris onderwijszaken zich dit jaar voor zowel de vereniging als voor de studenten en het Departement Scheikunde ingezet. Er zijn al langere tijd plannen om verschillende onderzoeksgroepen te verplaatsen. Het Kruytgebouw zal over enkele jaren niet meer gebruikt worden en daarom zou de sectie Fysische en Colloïdchemie verhuizen naar het Ornsteingebouw. Dit is echter van de baan geschoven, momenteel wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor deze sectie. De secties van het Bijvoetinstituut zullen waarschijnlijk naar het David de Wiedgebouw verhuizen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om daar een nieuwe Elektronenmicroscopiegroep te huisvesten.

Er is dit jaar hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe Onderwijscentrum Noordwestcluster. Hier zullen enkele collegezalen geplaatst worden, onder andere ter vervanging van de zalen in het F.A.F.C. Wentgebouw. Daarnaast zullen er in het nieuwe gebouw de practicumzalen en studieruimtes geplaatst worden. Ook de bestuurs- en ledenkamer van Proton komt in dit gebouw terecht in de buurt van de practicumzalen. De planning is om het onderwijs in februari 2015 te laten starten in het nieuwe gebouw.

Het afgelopen jaar hebben er zich binnen de Universiteit Utrecht en het Departement Scheikunde een aantal verschillende zaken afgespeeld op het gebied van onderwijs. Vanuit het College van Bestuur kwam de wens dat alle studies 12 tot 18 contacturen per week hebben. De studie Scheikunde zit hier in haar eerste jaar ver boven, met 24 contacturen. Het departement maakt zich hard voor het behoud van de colleges en practica. Er wordt gekeken naar de financiële mogelijkheden van het departement om een hoger aantal contacturen te draaien. De opleidingsdirecteur en het studentbestuurslid hebben hierover gesproken met het College van Bestuur tijdens een informatiebijeenkomst van de U-raad.

De bacheloropleiding Scheikunde is het afgelopen jaar als topopleiding beoordeeld in de Keuzegids Universiteiten 2014. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de visitatie van de masteropleidingen die er komend jaar aankomt.

De eerstejaarsstudenten hadden het afgelopen jaar voor het eerst de mogelijkheid om in de derde periode een cursus bij een andere studie te volgen. De meeste studenten hebben ervoor gekozen om de scheikudecursus Onderzoeksstage te volgen, waarbij ze mochten meelopen bij een van de secties en een artikel schreven over hun behaalde resultaten. Er zijn echter ook studenten geweest die de nieuwe bètabrede cursus Klimaatverandering in context hebben gevolgd. Dit is erg positief ontvangen.

Dit collegejaar is de combinatiestudie Molecular Life Sciences begonnen. Hier zijn veel voorbereidingen voor getroffen. Er zijn nieuwe cursussen opgezet, waarbij de focus steeds ligt op de moleculaire biologie. In het verlengde hiervan worden de biochemische cursussen binnen de scheikunde ook vernieuwd. Zo zal de cursus Chemie van de Cel dit collegejaar vervangen worden door Biomoleculaire Chemie. Volgend jaar zullen ook de tweedejaars biochemiecursussen vernieuwd worden.

De Opleidingsadviescommissie heeft het afgelopen jaar het departement geadviseerd over de opzet van de nieuwe combinatiestudie. De cursusbeschrijvingen, het curriculum en het rooster zijn uitvoerig behandeld. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook de reguliere scheikundecursussen geëvalueerd. Verder heeft de commissie duidelijkere richtlijnen opgesteld voor de Onderzoeksstage, het Researchproject en de Bachelorthesis. Zo wordt geprobeerd het doel van de verschillende cursussen beter duidelijk te hebben voor zowel de studenten als de begeleiders.

In mei is er begonnen aan het zoeken van nieuwe studentleden voor in de medezeggenschapsorganen. Samen met de studentbestuursleden van de andere departementen binnen de Faculteit Bètawetenschappen is er een Dag van de Medezeggenschap georganiseerd. Doordat ouderejaarsscheikundestudenten toen op de secties zaten, zijn voornamelijk de eerstejaarstudenten tijdens deze dag geïnformeerd over de medezeggenschap binnen het Departement Scheikunde. Dat hiermee hun interesse gewekt werd voor de medezeggenschap, bleek uit het aantal aanmeldingen voor de Opleidingsadviescommissie. Er waren zeven aanmeldingen, waarvan vijf bachelorstudenten. Hiervoor zijn verkiezingen gehouden. Voor de Onderdeelscommissie waren precies vier aanmeldingen. Daarnaast zal er komend jaar een scheikundestudent plaatsnemen in de U-raad en twee scheikundestudenten zullen plaatsnemen in de faculteitsraad.

Door het studentbestuurslid is het afgelopen jaar zes keer het Studentenoverleg Scheikunde (S.O.S.) georganiseerd. Hierover wordt later in dit jaarverslag meer beschreven. Verder heeft de commissaris onderwijszaken de studenten geïnformeerd over de onderwijszaken door middel van de rubriek ‘Protonderwijs’ in De Chemograaph. De Alternatieve Studiegids is vernieuwd en op papier en digitaal uitgegeven.

Voor de universitaire prijs ‘Docent van het jaar’ is prof. dr. Willem Kegel voorgedragen. Helaas is hij niet door de voorrondes gekomen. De voorbereidingen voor de voordracht van dr. Pieter Bruijnincx in het komende collegejaar zijn getroffen. De Protonpluim is wederom gewonnen door prof. dr. Andries Meijerink. De stemming heeft plaatsgevonden tijdens een van de colleges van de eerstejaarsstudenten. Hiermee is een hoge opkomst van stemmen behaald.